Available courses

Izplatīt nedrīkst! Tikai personīgai lietošanai.

Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 7. semestrī aktualizē mūzikas mācīšanas pamatnostādnes Latvijā un pasaulē

Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas forma (5. semestris)
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas
Latviešu mūzikas vēsture
Kora darba metodika (4. semestris)
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām
Elektroakustiskās mūzikas kursu apgūst kompozīcijas nodaļas studenti 6. un 7. studiju semestrī
Studiju kurss sniedz zināšanas taustiņinstrumentu spēles metodikas inovācijās profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika trešā semestra studējošajiem.
Studiju kurss paredzēts profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu 1. semestra studējošajiem.
A-daļas studiju kurss "Profesionālā etiķete" paredzēts 3. semestra maģistrantiem

Kurss iepazīstina ar vispārīgiem baroka laikmeta mūzikas atskaņošanas principiem, raugoties no vēsturiski informētas atskaņošanas prakses pozīcijām. Studējošais iegūst zināšanas par baroka mūzikas stilistiku raksturojošiem aspektiem, tos saistot ar zināšanām par Eiropas un pasaules zemju vēsturi, kultūru, mākslu, filosofiju, mitoloģiju, estētiku, attiecīgi izprotot atšķirības un arī līdzības starp dažādu laikmetu un reģionu ietekmējošiem faktoriem, fenomeniem.


Skolas kora grupas pusaudžu un vidusskolas vecumā. 

Materiāls studijām L. Batņa Skolas kora darba metodika no 19.lpp.

Studiju kursa Vispārējā metodika - II satur mācību nodarbības struktūras, vērtēšanas un didaktiskos materiālus. 

Latvian language (for beginners and Erasmus students)

Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Angļu valoda (Upper Intermediate/Advanced level)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss.


Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Angļu valoda (Pre-Intermediate/Intermediate level)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss.


Kursa mērķis ir 1) sniegt pārskatu par Aristoteļa filozofiju, t. i., teorētiskajām, praktiskajām un produktīvajām zinātnēm, un loģiku kā “organonu”; 2) semināros diskutēt par izvēlētiem Aristoteļa tekstiem un Aristoteļa filozofijas tēmu aktualitāti mūsdienu filozofijā un humanitārajās zinātnēs.

Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Vācu valoda (iesācējiem)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss "Vācu valoda (iesācējiem)".